TOEZICHT (o.a. DNB en AFM)

DNB en AFM houden toezicht op financiële ondernemingen, zoals vermogensbeheerders en trustkantoren, en accountantsorganisaties. Mede naar aanleiding van de financiële crisis en diverse affaires, waarbij financiële en/of accountantsorganisaties betrokken waren, worden steeds hogere eisen gesteld aan financiële ondernemingen en accountantsorganisaties en hun (mede) beleidsbepalers. De aanpak van toezichthouders is daarbij gericht op het terugdringen van schadelijk gedrag. Schadelijk gedrag is vaak terug te voeren op een gebrekkige bedrijfscultuur. DNB en AFM richten zich daarom niet alleen op naleving van wet- en regelgeving, maar ook op aspecten zoals gedrag en cultuur.

Geregeld krijgen financiële ondernemingen en accountantsorganisaties dan ook te maken met toezichtonderzoeken en daaropvolgende handhavingsmaatregelen zoals bestuurlijke boetes. De onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de toezichthouders zijn uitgebreid en gaan ver. Daarbij geldt dat overtredingen van toezichtwetgeving meestal door zowel door de toezichthouder als strafrechtelijke autoriteiten kunnen worden aangepakt. Een toezichtonderzoek kan strafrechtelijke consequenties voor de onderneming, werknemers en/of haar bestuurders hebben. Kortom, de gevolgen van non compliance kunnen verstrekkend zijn. De onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden zijn evenwel niet onbegrensd.

Ter voorkoming van geschillen adviseert ACJ Advocaten over (gevolgen van non) compliance op het gebied van toezicht.  ACJ Advocaten bereidt verder financiële ondernemingen en accountantsorganisaties en hun (mede)beleidsbepalers en medewerkers voor op onderzoeken zodat zij weten wat de spelregels zijn. ACJ Advocaten zorgt verder voor een goede begeleiding bij een toezichtonderzoek of een (dreigend) geschil met de toezichthouder en/of strafrechtelijke autoriteiten. Zij geeft in dat kader ook trainingen. Mocht een geschil niet te vermijden zijn treedt ACJ Advocaten in overleg met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten om geschillen (buitengerechtelijk) op te lossen zodat een kostbare procedure wordt voorkomen. Zo nodig procedeert ACJ Advocaten. ACJ Advocaten staat ook door fraude benadeelde partijen bij.

ACJ Advocaten fungeert als vraagbaak of sparringpartner voor compliance officers, afdeling juridische zaken en het management of toezichthoudende organen over hierboven genoemde onderwerpen.

Aandachtsgebieden

  • Toezicht en handhaving Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet toezicht trustkantoren (Wtt), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), waaronder de vereiste beheerste en integere bedrijfsvoering en meldplichten; alsmede Wet op de economische delicten (WED) en Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Toezicht- en strafrechtelijke onderzoeken naar overtreding van toezichtwetgeving
  • Verhouding tussen c.q. samenloop straf- en bestuursrecht; samenwerking en informatiedeling tussen toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten
  • Toetsingen betrouwbaarheid en geschiktheid (mede)beleidsbepalers
  • Procedures over handhavingsmaatregelen waaronder bestuurlijke boetes
  • Advies en bijstand aan door fraude benadeelde partijen
  • Vraagbaak voor compliance officers, afdeling juridische zaken en management over hierboven genoemde onderwerpen.