Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Andringa Caljé + De Jager Advocaten B.V. te Rotterdam  

Artikel 1 – Andringa Caljé + De Jager Advocaten B.V. (hierna ‘ACJ’)

1.1     ACJ, gevestigd te Rotterdam, is een advocatenkantoor gedreven in de vorm van een besloten vennootschap en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58710523.

1.2     De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van ACJ doch mede ten behoeve van haar aandeelhouders (de bestuurders van praktijkvennootschappen daaronder begrepen), alsmede alle andere personen die voor ACJ werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor ACJ werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door ACJ zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten ACJ wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”).

1.3     De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen een opdrachtgever en ACJ (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.

2.2     Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen een opdrachtgever en ACJ als zodanig en derhalve niet met aandeelhouders , bestuurders en/of personen die voor ACJ werkzaam zijn. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3     Na overleg met de opdrachtgever bepaalt ACJ door welke advocaat en/of medewerker(s) de opdracht onder haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In geval van belet of ontstentenis van advocaat of medewerker(s) staat het ACJ vrij de opdracht door (een) andere advocaat) of medewerker(s) te laten uitvoeren.

2.4     De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor ACJ in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

2.5     ACJ zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen wanneer het dossier wordt gesloten. Het dossier of de elektronische gegevensdrager zal gedurende 5 jaar nadien worden bewaard in een toereikende archiefruimte. Onder archiefruimte wordt ook een datacentrum verstaan als het archief gedigitaliseerd wordt.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1     Indien de uitvoering van een opdracht door ACJ mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van ACJ wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat ACJ in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

3.2     De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door ACJ is afgesloten zijn overeenkomstig de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3.3     In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 3.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000 of, indien het door ACJ in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 40.000.

3.4     Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

3.5     Claims  in verband met aansprakelijkheid van ACJ dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden bekendgemaakt bij ACJ.  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens ACJ indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

3.6     De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken.

3.7     ACJ is niet aansprakelijk jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Inschakeling van derden

4.1     De keuze van door ACJ in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt tot andere advocaten en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van ACJ verwacht mag worden. ACJ draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

4.2     Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van ACJ willen beperken, is ACJ bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Wwft

5.1     ACJ is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

5.2     ACJ is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.

5.3     ACJ zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

5.4     ACJ zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat ACJ de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

Artikel 6 – Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden

6.1     De opdrachtgever vrijwaart ACJ, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door ACJ ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

6.2     De opdrachtgever vrijwaart ACJ, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

 

Artikel 7 – Tarieven en betaling

7.1     ACJ heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven en/of de reiskostenvergoeding.

7.2     Indien de wijziging als bedoeld in het vorige artikellid een verhoging inhoudt van meer dan 15% of indien een verhoging plaatsvindt binnen twee (2) maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de opdrachtgever en ACJ, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief. Het recht de overeenkomst te ontbinden vervalt op de 15e dag na de schriftelijke bekendmaking van de verhoging.

7.3     Het honorarium ter zake van de door ACJ verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door ACJ gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals griffiegelden, deurwaarderskosten, etc.). Het honorarium en overige kosten zullen in beginsel een maal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.

7.4     ACJ is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever zal worden verzonden.

7.5     Betaling van de facturen van ACJ dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan ACJ kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.

7.6     ACJ is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door ACJ wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

7.7     De opdrachtgever verleent ACJ, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Andringa Caljé & De Jager Advocaten hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om – behoudens tijdig schriftelijk bezwaar als bedoeld in artikel 7.5 – eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan ACJ verschuldigd is.

7.8     ACJ is gerechtigd om in geval van declaraties welke 90 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door ACJ aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

8.1     Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).

8.2     Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.

8.3     Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.

8.4     De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang  door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.

8.5     Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.

8.6     De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

 

Artikel 9 – Klachten

9.1     In geval van een klacht van een opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij ACJ ter attentie van de bestuur. Het bestuur van ACJ zal na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost.

9.2     Ingeval van een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever terzake van door ACJ uitgevoerde werkzaamheden, dient deze aan ACJ ter attentie van het bestuur te worden gericht. ACJ zal deze aansprakelijkheid doorleiden naar haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

9.3     Ingeval van tuchtrechtelijke klachten van een opdrachtgever met betrekking door ACJ uitgevoerde werkzaamheden, zal ACJ de opdrachtgever zonodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1  Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens ACJ geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 11 – Diverse onderwerpen

11.1   Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en ACJ is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ACJ gevestigd is. Niettemin heeft ACJ het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.